چیستان / برای روز جهانی کارگر / مجید نفیسی

Spread the love
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
imagesISP4NUQIچیستان

مجید نفیسی

برای روز جهانی کارگر

میوه نیستم که بگندم
یا کالا که بپوسم.
من آفریده ی کارِ خویشتنم.

مورچه نیستم که به یک صف راه روم
یا کاربافک که به تنهایی تار تَنم.
من آبستنِ جمعِ خویشتنم.

با این همه، در محرابهای پول
بر بتِ وارونه ی خویش نماز میگذارم
و در بازارهای کالا به زنبیل میکشم
از بدنِ گرمِ تکه تکه شده ی خود.

حالا بگو که کیستم
زنده یا مرده به چیستم؟
این چیستانیست ساده و سمج
از پایِ کرسیِ شبِ یلدا.
آیا کار، نفرینِ آفریننده ی من است*
یا داستانِ آفرینشم؟

۴ ژانویه ۱۹۸۶

*- تورات، سِفر پیدایش ۳:۱۷-۱۹
To see the picture please click at:
http://www.iroon.com/irtn/blog/6370/

A Riddle

By Majid Naficy

For International Workers’ Day

I am not a piece of fruit, rotting
Or a commodity in decay.
I am the creation of my own labor.

I am not an ant marching in single file
Or a spider webbing in solitude.
I am pregnant with my commonwealth.

And yet, in the temples of money
I kneel at my inverted idol
And in the markets of exchange
I carry a basket of my warm body
Cut in different shapes.

Now, can you tell me who I am
And what keeps me alive or rather dead?
This is a riddle, simple and stubborn
At a winter fire place.
Is labor the curse of my creator*
Or the story of my creation?

January 4, 1986

*- Genesis 3:17-19

 
Antworten
Allen antworten
Weiterleiten

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *