چیستان / برای روز جهانی کارگر / مجید نفیسی

imagesISP4NUQIچیستان

مجید نفیسی

برای روز جهانی کارگر

میوه نیستم که بگندم
یا کالا که بپوسم.
من آفریده ی کارِ خویشتنم.

مورچه نیستم که به یک صف راه روم
یا کاربافک که به تنهایی تار تَنم.
من آبستنِ جمعِ خویشتنم.

با این همه، در محرابهای پول
بر بتِ وارونه ی خویش نماز میگذارم
و در بازارهای کالا به زنبیل میکشم
از بدنِ گرمِ تکه تکه شده ی خود.

حالا بگو که کیستم
زنده یا مرده به چیستم؟
این چیستانیست ساده و سمج
از پایِ کرسیِ شبِ یلدا.
آیا کار، نفرینِ آفریننده ی من است*
یا داستانِ آفرینشم؟

۴ ژانویه ۱۹۸۶

*- تورات، سِفر پیدایش ۳:۱۷-۱۹
To see the picture please click at:
http://www.iroon.com/irtn/blog/6370/

A Riddle

By Majid Naficy

For International Workers’ Day

I am not a piece of fruit, rotting
Or a commodity in decay.
I am the creation of my own labor.

I am not an ant marching in single file
Or a spider webbing in solitude.
I am pregnant with my commonwealth.

And yet, in the temples of money
I kneel at my inverted idol
And in the markets of exchange
I carry a basket of my warm body
Cut in different shapes.

Now, can you tell me who I am
And what keeps me alive or rather dead?
This is a riddle, simple and stubborn
At a winter fire place.
Is labor the curse of my creator*
Or the story of my creation?

January 4, 1986

*- Genesis 3:17-19

 
Antworten
Allen antworten
Weiterleiten

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *