طرح های یلدایی از:خالدبایزیدی(دلیر)

yaldaطرح های یلدایی از:خالدبایزیدی(دلیر)
برای شب یلدا
۱-
دهان هیچ کس را
دوست ندارم
که خونی باشد
مگردرشب یلدایی
اناری را
شکافته باشد
۲-
شب یلدارا
ازاین روست
دوست میدارم
که خرامان خرامان می آید
ومادانه های دل مان را
دانه دانه می شکافیم
۳-
اناررا!
دریلدا قاب گرفتم
سهراب درگوشم خواند:
کاش دل مانیز…
چون دانه های انار
پیدابود
۴-
خدایا!
دراین شب یلدا
عمرمارا افزون
وعمردیکتاتورهارا
کوتاه کن
۵-
تودرشب یلدا
به من
ستاره هدیه کردی
ومن
ازآسمان پرستاره
فوج فوج
کبوتران را
۶-
ازشب یلداپرسیدم:
ازچه اندوهگینی؟
گفت:
ستارگانی می بینم:
که زندانی درازنایی شب من اند
۷-
اگربدانم:
که برمی گردی
تمام یلداهارا
تابانگ خروس
به انتظارت می نشینم
۸-
بوسه هایت!
طعم انارشبهای یلدارامی دهد
به شب یلدا
نزدیک شده ایم؟!
۹-
شب یلدایعنی:
زلف سپید
مادربزرگ
برشانه های همیشه
سپیدزمستان
۱۰-
دانه های انار
برلبهای یار
به شکوفه نشست
وبوسه ای
برگونه های گلفام اش
به سرخی گرائید
۱۱-
من بوسه ای را
ازلبان سرخ ات دزدیدم
وتو!
یلداهایم را
ازنگاهم
۱۲-
درشب یلدا
می خواهم!
درسپیدی نگاهت
تابانگ خروس بنشینم
………………………………..
۲ Anhänge

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *