مرگ شعور! ”  استادیوم تبریز” / شمی صلواتی

مرگ شعور! ”  استادیوم تبریز”
شمی صلواتی
 ٭٭٭٭
قصدم نوشتن شعر نیست
دردم از سقوط اخلاق و-
مرگ انصاف
با شعار “مرگ برکورد “
که همچون حاشاک بی ریشه
 از بوی تعفن!
با یک سلام نظامی
در استادیوم تبریز بر خاست
 حقارت بود
 در هوا پیچده
یعنی مرگ شعور
 نفرتی که از جهالت پر گرفت.
  ٭٭٭٭
مرزهای احمقانه و-
تبعیض های – ناروا
با جدائی های  نفرت انگیز
پایانی باید داشته باشد
تا نفرت و کینه گم شوند
تا بدور از ترس
انسانها آهنگ با هم بودن را
در نهایت عشق زمزمه کنند
 ٭٭٭٭
پرچمها  خونینند
نشانی از هویتهای نامعقول
که از آن  شعور  نمی چکد
تعمق کن در خود،
ای بیگانه با خود
این شعر نیست که می نویسم
فقط تلنگری ست برای انسان بودن
به همین دلیل ساده  می نویسم
 ٭٭٭٭
نمی دانم به این حماقت آگاهید؟ یا نه!
با افراشتن پرچم  ترک
و شعار” مرگ بر کورد”
پای بر خون  صدها هزار ارامنه گذشتید
“نسل کشی بود!”
شرمی حک شده در تاریخ
  ٭٭٭٭
این را می دانم که
جهل نوعی درد است
مثل مرگ، نه برای خود تو
برای دیگران! آنهایکه
صاحب احساس و شعورند
و  تو غافل از هر چیز
خود را در کنار جانیترین انسان ها
با افتخار در خونهای
 ریخته شده کودکان کورد
شریک می سازی ،
تا از حقارت رهایی یابی
تا در اوج حماقت خودت را ارضا کنی
٭٭٭٭
ساده می نویسم
و صادقانه اعتراف می کنم
که دلم به حالتان می سوزد
ای فاشیستهای غلیتده درحماقت!
وقتی که در وجودتان!
 نفرت بسیار زیاد  و – قلب تان
خالی از ارزشهای انسانی ست.
#شمی_صلواتی
۴نوامبر ۲۰۱۹   در اعتراض  به فاشیست  ها در استادیوم تبریز برای درک بیشتر از  وحشیگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *