چندکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر)

خالد بایزیدیچندکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
هیج جای تعجب نیست
که من روزی
درین ازدحام
گم شوم…
من باچشمان خوددیده ام:
هزاران هزارنفر
درین ازدحام
دل ووچشمشان
جسم ووجانشان
روح وونفسشان
یک یک گم شده اند
بدون آن که کسی…
آن رادیده باشد؟؟!!
2-
قراربراین بود
باآرزوهایم زندگی کنم
اماافسوس
قاتلان آفتاب
هرگز!
نگذاشتند؟؟!!
3-
پنجاه سال!
ازخزان عمرم می گذرد
امااکنون نیز…
نه زندگی بمن عادت کرده
نه من به او
هردوتایمان
هروقت رووبروی هم می شویم
بیزارازیکدیگر
رویمان راازهم برمی گردانیم
4-
کبوتران!
دوست داشتن را
فراموش نکرده اند
این کاخ نشینان هستند
که دوست داشتن را
ازخاطرانسانها
زدوده اند؟؟!!
5-
درزندگی!
هیچ وقت نزیسته ام
برای همین نیز…
من وزندگی
برای همدیگربیگانه ایم؟؟!!
6-
کاشکی!
ازبدو زایش
می دانستم:
که این زندگی
پیرهنی چرکین است
تاکه من برای همیشه ازتن خود
بیرون می آوردم؟؟!!
7-
کاشکی!
زندگی توپ فوتبالی می بود
که فقط
باآن بازی می کردم؟؟!!
8-
امروزهم
همانند فردا
برای بدست آوردن
لقمه ای نان
پشتم خمیده شد
ومن
باعرق جبین ام نوشتم:
آی زندگی کجائید؟
«نان مراکشت»؟؟!!
9-
سالهای سال است
که من
سیه پوش آرزوهایم هستم
چون همه شان
قبل ازاینکه
پیرشوند
م…
ی..
م…
ی…
ر…
ن…
د…؟؟!!
10-
به پدرم گفتم:
پدرجان!
مواظب ام باش…
روزی فرامی رسد
که من
درکوچه پس خیابانهای سرزمین خویش
گم شوم…
اماتو!
قهقه…می خندیدی ومی گفتی:
مگرمی شود؟
کسی درمیان خواهران وبرادران خویش
گم شود؟؟!!
وون بوون/خالیدبایه زیدی(دلیر)
1-
هی چ سه رسوورهینه رنییه
که من روژیک
له نیوئه وهه مووقره بالغی دا
وون بم…
من به چاوه کانی خوم دیتووه
هه زاران هه زار که س
له م قره بالغییه دا
دل وچاویان
جه سته وگیانیان
روح وهه ناسه یان
ئاواته نه پشکوکانیان
یه که…یه که…وون بوون
بی ئه وه ی که…
که سیک دیتبی؟؟!!
2-
به لین وابوو:
له گه ل ئاواته کانم بژیم
به لام داخه که م!
خورکوژان
هه رگیزنه یان هیشت؟؟!!
3-
په نجاساله ئه ژیم
به لام ئیستاش…
نه ژیان
ئولفه تی به من گرتووه
نه من
ئولفه تم پی گرتوووه
هه ردووکمان
بی تاقه ت له یه ک
هه موو روژی روخسارمان
له یه ک وه رده گیرین؟؟!!
4-
کوتره کان!
خوشه ویستیان
هه رگیزله بیرناچیته وه
ئه وه سه رمایه داره کانن
خوشه ویستیان
له بیرئینسانه کان
بردووته وه؟؟!!
5-
له ژیان دا
هی چ کات نه ژیام
هه ربویه ش
من وژیان
بوویه ک نامووین؟؟!!
6-
خوزگایه!
هه رله کاتی منالی وه
زانی بایه م
ژیان کراسه کی پیس وچلکنه
تاکوو بوو هه میشه
له به ری خوم دا که ندبایه؟؟!!
7-
خوزگایه!
ژیان…
تووپیکی فووتبال بوایه
که فه فه ت
شه پ شه پینم پی کردبایه؟؟!!
8-
ئه مروش!
وه ک دوینی
بوو پاروویی نانیک
پشتم قه مووربووه
ومن!
به ئاره قه ی نیوو چاوانم نووسیم:
ئای ژیان که کیوویت!
«نان کوشتمی؟؟!!»
9-
ساله های ساله!
ره ش پوشی ئاواته کانمم
چون ئه موویان
به رله وه ی که پیربن
مردن؟؟!!
10-
به باوکم وتبوو:
بابه گیان!
ئاگات لیم بیت…
روژیک دادی که من
له کولان وشه قامه کانی وولاته که م دا
وون ده بم؟!
به لام تو
به رده وام قاقات لی ئه داوئه تووت:
مه گه رئه کریت…
که سیک له نیوخوشک وبرایانی خوی دا
وون بیت؟؟!!
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *