ژێرەوانێگ ئڕا مردن/ ژیار جهانفرد

ـــــــــ ژێرەوانێگ ئڕا مردن ـــــــــ

 

لە شرین خەو بۊم ک هەڵپێچیام. هەنای لە خەوا هاتم رێ جم جۊل نێیاشتم. تواسم بقیڕنم ئەمانێ گشت رێیەیل هەناس کیشانم بەسیاۊد، نە تەنیا دەمم، بەڵکوو گشت ئازای لەشم رێ جۊلیان نێیاشتن. چەوێگ نێیاشتم ک بۊنم و بزانم چە پسای قومێ؛ وەک پێزووک لە ناوزگ ئەسپ سەرشێتێگ لە تیەریکی رۊتێگ هەڵتەک وەڵتەکم بۊ. رێ پەل کووتانم لیم بڕیاۊد و تەنیا دڵخوەشەیلم زوانم بۊ ک بتوانم دەنگێگ پێ هەڵاڵم یان قاڵێ پێ بکەم. مێز تاو دا لیم و نەتوانسم بەجەر خوەم بکەم و لەوای جاران پڕاوپڕ جیەگەم مێز کردم. سەدان جار داڵگم لە گووشم خوەنی:

  • رووڵە ت دی ئەوەسە نام خودا گەورا بۊدە، بایس وەرجە یەگ بخەفی بچیدە سەر ئاودەس.
  • خوو هەنای مێز تاو دەێدە لیم وە دەس خوەم نییە، م هامە شرین خەو.

داڵگم وەت:

چوار ساڵ تر هەنای گەورا بۊد بایس جی باوگد بگری، ئێ وڵاتە چەوەڕێ تنە.

قسەی داڵگم  گرتمە گووش و وەرجە خەفتن چێمەو سەر ئاودەس. لە وەیشت بوو مێز سەرم وەخت نەۊ بتەقێ، تواسم هەڵسم، یەکم جار گووش لارەو کردم، بێجگە دەنگ پای ئەسپ و تەقەی گولە و قیژەی ژن و وەقەی زاڕوو چشت تر نەژنەفتم، ئەڵبەت ئەوەیشە فرە وە سەختی ونەیان هاتە گووشما. دەنگ وەمێگ ک چمانێ لە پێچەڵپێچەیل سەخت رەی بۊ، دا لە سای گووشم. لەوای وڕویمێ ک لە حەمام وەگەرد هڵم و گەرمای لەش ژن و مناڵەیلا تێکەڵ بۊ و لە چوارباڵ حەوز ناوڕاس حەمامەگە ژاو هڵاورد و لە دۊای یەگ چێیە هەوا و قورسەو بۊ، وە مل سەر و قژ ژن و مناڵەیل رۊتا دایا. کوڵک و پرزووڵەیل قالی لەوای لەولاو چێنە دەم و لۊتمەو و نەهیشتن وە رحەتی هناس بکیشم. هەر جوور بۊ رێ دەم خوەمەو کردم و وە دەم گریەو کەلێگ ئڕا قیڕانن و وەرەنیسک دان دیمەو. نیەزانم ئڕا ونەی دەنگ من وە گووش کەسێگا نەچێ، یان کەسێگ هیچ ونەیگ لە من نەژنەفت! لە تیەریکای هەواوڕێ بۊم ک لیپایلیپ لە هاوار و شیوەن و وشەیل نامەفهوومێگ لە هەرلایا وە ملما وارین. لەی ئانە وەقەی پێناز لەی گووشم دا لەو گووسم ک سێ ساڵ لە من بۊچگتر بۊ و چمانێ چنگ ناۊنە قوڕگێ. ئەو نە پاچگەزەڕینە بۊ و نەیش وەلما لەنج کرد و خێ داۊمنەو یەک. وەی خاترە ک من لە لێ گەوراترم داڵگم وەتە پیم:

  • رووڵە! یە خوەیشک هاوپشتدە، تەنیا پەناگای تنید، بایس هووشدە پێیە بوود.

من خوەشم هات هەمیشە سەر بنمە سەرێ. هەنای نامەی ناو هەلوورکەگە و وە تن شەکانمەوەی، دوو سێ دەور لە هەوا دا. ئەوەڵ چەو بەسا و خوەی خوەشێ هات سوارێ بکەم، ئێجار وە دەم ترسەو وەت:

  • بارەمەو خوار ئیسە مرم.

فرەجار خوەشم هات تک زوان بگرم و وە زوانی ئەوەو قسە بکەم. یان فرەتر ئەزیەتێ بکەم تا قسەی فرەترێ بکەی.

وەتم:  – ئەگەر نارمەدەو خوار چە ئەو بان دەسد تێ؟

– گاڵ دەمە پید تا بکوشنەد.

خوەشم هات فرەتر بیلمەی بلەقیدەو و چمانێ بێجگە من کەس تر وە دیارمانەو نەبۊ ک پەلامێ بوەی و بارێدەی ئەو خوار.

ونەی دەنگێ فرە کپ و نامەفهووم بۊ و تەنیا لە رۊ هسەو زانسم ک ئێ ونەونە، دەنگ خوەیشکەگەمە. دەنگێ خوار و بان کرد و نزیک بۊ، ئەمان چمانێ لە دوتوو کەوڵ گرازەدارێ بۊ و لە شوون دەروەچێگا گەردیا. تەقەلام بێ‌وەلیفەت بۊ و نەتوانسم جمێگ بخەمەو خوەم. دەسەیلم وە لای قولما جەڕەو دریاۊن و ژان ئڕا گڕێگ لە ئازای ئەنامم لەپ دا. چمانێ دەسەیلم لە زگ داڵگا هەر چلۊسیاۊنە پراسۊەیلمەو و لەوای مار خوەم هەڵوەشانم و پێچ خوەم دام تا خوەم بتەقنمە “پێناز”ـا، وەلێ زوور کردن و هەوڵدانم بێ‌ئەنجام بۊ و ئێش و ژان ئارامە لیم بڕۊد. هەرچێ فرەتر دۊرمانەو خسن، دەنگ “پێناز”یش هەر وەلما هات ئەمانێ هەر کز و کزترە بۊ. لە ریتم بان و خوار چێینم و لەریان دەنگ پێناز و پرخانن و هیلەی چاروایگ ک ئەو فەزای لێڵاوییە داگرتۊد، گومان کردم ک هامە کووڵ ئەسپێگ یا ئەسرگێگەو. همێیم یە بۊ ک سوار کووڵ ئێ چاروا بوو ک منیش سوارێ کردنە. بێ‌یەگ یەکترەکی بۊنیمن، هەر دوانمان سوار لە چاروایگ بۊمن و لەیوا دیار بۊ پسای وەرەو جی نادیارێگ بەنەمان.

هڵایە تلۊق بەیان بۊ. هەرچگ ک چەپاو کردۊن، لە دەر ماڵ گەورایگ لە ئاوایەگە کووەو کردن. دو قالی گەورا و پڕبایەخ ک یەکێگیان لۊل‌دریای و تەک دریاۊدە وەرئەیوان ماڵێگ وە دیوارەیل خەڕگینەو ک وە تووژاڵەی نازکێ لە کەچ تا وە کەمەر ئەنوود خەڕگینەگەی داپووشیاۊد و ئەوەکەی تر دەقەیگ پێش لە وەرەیوانەگە خرایاۊدەو وە پشتەو بانێ شووڕەو بۊم. دو قالی ک گاهەس وە دەس ئافرەتەیل “کولیایی” یان ژنەیل دەس‌ڕەنگین “گەڕووس” چنیاۊن یا چووزانم دەسکرد ژنەیل “تاڵشی” یا “تەورێزی” بوود ک فرووشیانەسە دەوڵەت، یان دەسبرد و میراتی ئەمنیەیگ لە رەی بۊن لە تەنگەیل و دەیشتەیل دۊر لە هاماچ بوود. ئەمانێ ئیسە هانە ئێ ناوچە و لە پسای وە ماڵ ئێ خان و ئەو خان و کەیخودایلا لەوای شاهین بەخت هەر خڕێیان دریەی. پیای باڵابەرز و مسەولیێگ ک دوبرابەر ئایەم عادیێگ لەش و لارێ بۊ، دەسێ هاوردە سێوڵێیا ک لێو بانێنێ داپووشاۊد و وەل بسکەیگا ک گرت سێوڵێ لاوەنیمەو بۊ. هاتە بان سەر ئێ قەنیمەتەیلە و خەنگێگ لە سەر لێوێ وەشکیا. لەشم و چەوەیلم وشکا هڵاتۊن و دی هازێگ ئڕا جمیان لە گیانم نەبۊ. قالییەگە بوو نمرچ گرتۊدەو خوەی و ئاراز هڵم مێزەگەم تا ناو مێژگم تیر کیشا و  لەپسای کەپووڵم چەکان. کوڵکەیل نوای دەمم لە وەیشت خەسی ئاو دەمم چلۊسیاۊنە یەکەو لەوای گەنیاوێگە پێ هاتۊد. هەر دو باڵم لە بانتر بەلەمرکەو شکیاۊن، لە گوو چۊن و هسێیان نەکردم. بەردەڕەق بۊم و لەوای دو دار وشک وە لاما شوورا بۊن. لە ناو رێیا، چەن جارێگ چەوەیلم وە بێ‌مێیارا چێن ئەمانێ خەو لە قەرەیان نەهات ک بنۊقنێدان، هەر چەن جار لەو تیەریک و لێڵاوییە، جارجارێگ نەخش گوڵێگ دیار دا، لێڵاو بان چەوەیلم گرتۊد و نەتوانسم بۊنمان. لە وەیشت هاوار و قیڕاننم، قوڕگم گەن جوورێ ئێشیا و بێجگە هەسەهەس بێ‌نزێگ هیچ دەنگ تر لیمەو نەهات. تەنیا گووشەیلم بۊن ک هێمانێ پسای کار خوەیان کردن و لەوای گەماڵێگ ک هەلای دەنگێگ بکەی، جمانمانەو. وە بڕگە بڕگە چشتەیلێ ئەژنەفتن، لە ئەوەڵەو قسەگان ئڕام نامەفهووم بۊن و بایس فرە گووش لارەو بکردام تا بزانسام باس چە کەن!

پیاگ هەیکەڵی چەمیاوە و دەسێگ هاوردە بڕ قالیەگانا و وە بسکەخەنگی گرت:

–  ئافەرم ئافەرم ئەی کوڕەیل دلێر داوی! داڵگ جفت جفتە لیدان بارێ. هەر ئیوە باوان ئێڵ و عەشیرەت منین.

پیای لەڕ و باڵابەرزێگ لە رکەیل وەرئەیوانەگە هاتە بان و وەت:

  • قوربان! گیانم وە خڕد هەیف نییە فەرشێگ وەی رەنگینییە لە ژێر پای ئەو وەڵەدزنە بوو!

تمام ئازای گیانم خسمەو کار ئڕا هاوارێگ ک بزانن منیش هامە ئێرە. باوجی بێ‌وەلیفەت بۊ. لەینوا تواسم بقیڕنم، ئەمانێ بۊە نزەی بێ‌نزێگ ک هڵایە بێجگە خوەم کەس تر نەژنەفتەی. دنیا لە دەور سەرما خڕ خوارد. چمانێ گرتۊنەمە میل گەچ، ئازای لەشم لەوای ماژە(فرم)ی ناو قالیەگە پێ هاتۊد و جوور میلەی وشک و بێ‌گیانێگ وە دروو مڵقێ دام، ئەوەیشە لە توو لاف و دووشەکێگ ک دۊەشەو لە دوتوویان خەفتۊم. چەوەیل پیاگ چوارشانە ک هێمانێ پەراوێز قالییەگە چەپانۊدە دەس و ئەو پیاگەیش وە مل منا وشکێیەو بردۊد. لەی ئانە پیاگ هەیکەڵی وە ژێر چەوەو و بێ‌یەگ سەر بکەی ئەو خوار چەوێگ هڵاوردە پیاگە لەڕەگەیا و حساوی پاچگ و پێچگ خسەو پێ.

–  دەسخوەش!… ئەو گوڵووڵە چەس لە بان قالییەگە؟ دەی زۊکەن لاوەنەی.

– قوربان شەو بۊ و خوەدیش خوو زانی چ شەڕ گەورایگ کردیمن. دۊزایدۊز لە دۊای یەگ لە قەڵاگە چیمنەو ناو، تا ئیوە لە قەلار کردن و وەرەو نوا چێین بۊن، ئیمەیش لە شوون ئیوە ناوماڵەگان جەمەو کردیمن و گشت چشتێگ هەڵپێچایمن و سوار کردیمن. راسێ بخوازی قسەد لە زەوی نەخسیمن -ک گیاندار و بێ‌گیان کەفتە وەردان لێ نەکەفیمنە لا- ئیمەیش هەرلەیوا کردیمن. یە بۊ ک ئێ نەسیەت تنە لە زەوی نەخسیمن و هەرچگ وە بان زەوییانەو بۊ شاڕوو دایمن. قووڵەی عاڵەم سڵامەت، باوەڕ کە چشتێ بۊش ئڕا یەگ بەیدنە بن دگان ئڕایان وە جیەو نەیشتیمنە.

–  ئافەرم کوڕم! ئۊشن مۊێگ لە خرسێگ بکەنەو هەر قەنیمەتە، وەلێ کەرەم خودا ئیوە خود خرسەگەیش هاوردینە.

وە ژێرچەوەو بێ‌یەگ مل بچەمنێ چەوێ هاتە ملما، ئەمانێ لەوای گوڵووڵەی پارچەیگ ک بان نەخش و نگار قالیەگە گرتۊم، گاهەس عەسابێ خراو کردۊد.

پیای لەڕ هات و قەو کراسەگەم گرت. هەنای وە بان قالیەگەیا کیشایەم، چەوم کەفت لە قالی تر ک تەکێ دانەسە دیوارەگەوە. پیاگە دەس لە قەومەو کرد و دەس کردە خراو و ناسزای. ترس ئازای ئەنامم داگرتۊد و ئەسر وە بێ‌مێیارا هەچانەو نێیا و ورەنیسک دام و نەتوانسم گری بکەم. پیای مسەولی خوڕیا مل پیای لەڕا. دەس کردمە هاوار و هانا کردن، ئەمانێ دەنگێگ نێیاشت و زوورم لەوای نۊزەی گیاندار زامدارێ بۊ. پیای لەڕ لەقەیگ دا لە دۊ وڵکم و پەلام ئەو قالیەگەی تر برد. لەش دۊەتڵەیگ لە دوتوو لافێگ بۊەو گل و کەفتە پەراوێز قالیێگ ک من لە بانێ شووڕەو بۊم. نەتوانسم دیمەنێ بۊنم، پشتێ ئەو من بۊ و تەنیا قژ هۊلێ بۊ ک وەل تەوق قالیە ئەوریشمیەگەیا بۊدە یەکا.

هەر تەقەلای کردم، نەتوانسم جمێگ ئەو خوەم بێیەم. گشت جەم بەساۊن و دۊەتڵەی قژ هۊلیش لە شوونەگەی خوەی، پشتەو من، وشکێیەو بردۊد. وە زوور و بەدبەختی سەرم هاوردمە وەرا و چەوم کەفتە خەڵکێ ک لە دەورمان جەلا داۊن و پسای هەر فرەترەکەو بۊن. گشتێیان سەرخوەش و مەس لە پیرووزی بۊن و وەل خوەیانا بوو ئاگر و گووشت و کەواو تا وەرئەیوانەگە هاوردۊن. هەرچێ کردم هەر نەتوانسم لە شوونەگەم بجمیەمەو. تمام ئازای لەشم کوتیاۊد و ژان کرد. هەرجێ نکەجڕی کردم و تواسم دەمەو بکەم و بقیژنم، ئەمانێ دەنگم نەهاتەو بان. پیای مسەولیێگن ک فرە شێوەی باوگم دا، وەل فرەوە بۊن خەڵکەگەیا تگ پای لیم گیر کرد. تەنانەت نەتوانسم بقیژنم یا قاڵێگ بکەم. رخ و ترس و ژان، هەم جەسە و هەمیش دروونم داگرتۊد. ئڵاجەۊم هات، ئەوەڵ جارێگ ک دیمەی فکر کردم باوگمە. خاس ک لێ هۊردەو بۊم دیم نە یە باوگ من نییە و باوگ کەس ترە. ئەو رووژە یەکم جار بۊ ک زانسم بێجگە باوگ من هزاران باوگ تر لەی وڵاتە ژیەن ک هیچ وەختێ چەوێگ وە وەر پای خوەیانا نەهڵاوردنە. هەر کام لێیانیش دەورەیگ بۊنەسە خاوەن ئێ قالییەیلە ک سەرهەنگ دمبەڵی ٢٥ ساڵ پێش وە دیاری ئڕا یەکێگ لەی پیایل گەورا هاوردۊد. ئەوەیشە وە خاتر یەگ ئەو سەردەمە ئەو پیاگیشە هیچ وەخت تماشای وەر پای خوەی نەکردۊد.

سەرهەنگ دمبەڵی، ک هەفت ساڵ پێش هەر ئێ دو قالییە وە خەلات داۊدە باوگم -ک گەوراپیاگ سەنانی بۊ– ئێسەیشە گامێگ ئەو پشت سەر پیاگ مسەولی وساۊد و پسای چەپ ئڕا ئێ ئایەمەیلە کوتا و سەر بردە بن گووش پیای گەوراوە و هەر دوانێیان دەنگ قیقەی خەنگێیان پێچیا ناو وەرئەیوانا. لە دۊای فچ فاچ فرەیگ، ئێجار پیای مسەولی فرمان دا یەکێگ لە مانگە قەنیمەتیەگان بکەنە نەزری و بەساتێگ بنەنەو. لە شوون یەگ مانگە وە زوور پیایل ئاوای پەلەکڕن کردنە ناو هەوشەگە و کیەردێگ کردنە ژێر قوڕگێیا و بووڵەی پێچیا ناو هسار و وەرئەیوانەگە، پیایلێ ک لەوای گەلەگورگ ورسی لە دەورێ جەلا داۊن و سەر بردنە یەکا و دی هەتەرێگ لە مانگە نەیم. چمانێ خەیویلە بۊم و کەسێ نەیەم و هەمیەتێگە پیم نەیان، هاتێ ئەوانیش لەوای من هەڵپێچیاۊن و چەوێیان جی تر نەۊنێ. باوجی کەیفخوەش بۊم ک گەوراگەیان هەر نەیەسەم و کەس تریش ئجازە نەیرێ من بۊنێ تا وەختێ خان وسایە. لەو هەمهەمەیا ک وەل دۊکەڵ و بوو کەواو و دەنگ پیایلا تێکەڵ بۊد، توانسم ئاژاژگیێگ بەمە خوەم و کەمێگ تەز گیانم دەربکەم و وە نکەجڕی خوەم خسمە لای چەپا. سێ چوار جار چەوم بەسام و واز کردم. دۊەتڵەی قژ هۊلێگ ک لە پەراوێز قالیەگەی ک ئەو ژێر من بۊ شووڕەو بۊد، تەنیا پشت سەرێ لیمەو دیار بۊ و هڵایە لافە بۊچگڵەیگ لە ژێرا تا وە ناوشان داپووشاۊدەی. هەم قژ هۊل و هەمیش لافەگە ئڕام ئاشنا بۊن. هەرچێ کردم نەتوانسم هەڵسمەو پا و بچم بۊنمەی. گیانەکەنی فرەیگ کردم ئەمانێ جمەو پیم نەکەفت. وە هەر بەدبەختیێگ بۊ وە زگەخشی و نکەجڕی خوەم لە دۊەتڵەی قژکاڵ نزیکەو کردم. هەرچێ فرەتر نزیکەو بۊم. دەنگ داڵگم فرەتر ئەژنەفتم “هەی پیاگە! لەیوا چەنێگ خاسە ک ئایەمەیل شەڕ نیەکەن!” خوەم رەسانمە بان سەرێیا. لەی ئانە مەردم دەور وەر خان، لە خوەشی و هەڵپەڕین بۊن و جەنگ‌کەرەگانیش لە دەیشت لە پسای ماڵ و دارایی بەیر و بەشەو کردن و ئەو دۊایانیش لە دەور خان وە پاوە وساۊن. دەنگ هیرکەی خەنێ پیاگەیل پێچییا یەکا و تەنیا کەسێگ ک توانس بۊنێدەم و جم جۊلەیلم لە چەوێ نەکەفت، سەرهەنگ دمبەڵی بۊ. وە ئیسفای تمامێگەو وە چەوەیل سەرد و بێ‌هەستێیەو، جۊلیانم چەودێری کرد. خوەم رەسانمە پەراوێز قالیەگە و بان سەرێ دامەو لا، دەم نامە لای دەمێیەو.

گرتمەی ئەو کووڵ و وە ناو ماڵەگەیا خڕێ دام. وە پشت دەس ئرمێسەیلێ سڕیەو و هۊردە هۊردە دەمێ گەرما هات و وەت:

– من دی ئەو ناو هەلوورکە ئڕا تاوە نیەچم، رخم چوو.

کەمێگ سەر نامە سەرێ و خەنی نیشتە سەر لێوێ. منیش گووش ئڕای لارەو کردم و خوەشم هات فرەتر وەلێیا هەنەک بکەم یا سەر بنمەسەرێ. ئەمانێ دڵێ نەشکانمەو و وەتم:

  • دی سەرە سەرد نیەنەم. خوەشد توام کەوڵگ.

یەیدەنە ختی‌متیێ دام و گەمەی فرەیگ وەلێیا کردم. جارتر تک زوان گرت و وەت:

  • دی ئێوارە گاڵەو پید نیەم.

پێناز یەکڵە مناڵ باوشی ئێ ماڵەسە ک هەر مێوانێگ ئڕامان تێ دۊای ساتێگ ک سا داخس، پەرت بوودە باوشێ و لە شان و ملێ چوودەو بان. نیشتمەو زەوی و کردە قڵاوشانمەو. هەرچەن تواناییم فرە کەم بۊ وەلێ خوو دەس دامە گەز و تۊەنسم لە ژێرێ هەڵسم، دووسێ دەورێگێ ک دام، شەکەت بۊم و نیشتمەو زەوی؛ وە گورجێگەو خسمەی وەرا و تواسم باوش بکوتمە لێ.

لە کەمار قالیەگە شووڕەو بۊد، دەم نامە لای دەمێیەو و لە قوڕن دڵا ماچێ کردم. چمانێگ یە ساڵان فرەیگ بۊ خەفتۊد. جۊلە لێیەو نەهات. رخسار سەردێ تمام جەسەم هەژان. باڵەیل شکیایم نەهیشت بکوتمەی لە باوش. لەینوو دەمم لە بن گووشێ نزیکەو کردم ک وەلێیا بۊشم، زوانم ئەو گوو نەهات و دو ژان لە گیانم تیر کیشا و وە لایا دامڵکیام.

سەرهەنگ دمبەڵی ک لەی بیس و پەنج ساڵ خزمەتێیە لەی ناوچە، کوردی هووکارە بۊد و لەوای زوان داڵگیێ پێ قسە کرد، دەم کردەو خان و وە لێوەخەنیێگەو وەت:

– ئەی گەورای هەرچێ عەشایرە! من لە جی ت بووم دەمە خاسەنەوکەرەیل ئی قالیەیلە هەڵتەکنن و بشوورنان تا ئێ چرک و چەپەڵییە لە بانێیان نەمینێ.

لە ناو خوەیان بۊە قسە و باسێیان. ئەو پیای لەڕە ک لە شان راس پیاگ هەیکەڵی وساۊد کردەو جواو :

–  خوەم تۊەنم چاڵێگ ئڕایان بکەنم و قۊتەیان بەمە ناوێ.

سەرهەنگ دمبەڵی:

– ئافەرین ئافەرین! وە بەختم! خاسترە ک هەرچێ زۊتر شەڕێیان لە ملەو بکەیمن، هاتێ سوو بوونە سەرەئێشە ئڕامان.

پیرەمەرد بێ‌دگانێگ ک لە دۊرترێیان پسای چووخ چاخ کرد وەت:

–  لەیوا نیەود، دۊەتەگە مردێیە. بەیەنە کەسێگ خاکێ بکەی و ئێ کوڕەگەیش ک گیانێ هاتێ بیلنەی خوەی بمرێ، ئەگەریش خاسەو بۊ. هەنای گەورا بۊ توانیمن کار کشتوکاڵ و پەسداری پێ بکەیمن.

چمانێگ بەیاوبەسێگ لە ناوێیان بۊ. ساراژنێگ ک سەرتاپا سیار بۊ، لە یەکێگ لە دەرەیل ئەیوانەگە هاتەو دەر و وە هەڵەداوانێگ هات وەرەو پیم، یەکم دەس خسەو بن هەنگڵم، قرچەی سقانەیلم بێ‌دەنگی شکان و دەس کردمە قیڕانن، لە وەیشت ژان ئامانە لیم بڕیاۊد. ژن رەسیەو، نیشتەو زەوی و وە نرامێگەو گرتەمە باوشەو. هەنای بردەمەو ناو، لە ژێر هەنگڵێیەو چەوم کەفت لە پیاگەیلێ ک هڵامات تەرمەگەی “پێناز” بردن و چاتمەی دەورێ دان.

مونیخ، فوبروار ٢٠٢٠

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *