عضویت در کانون

بند ۳ – متقاضی جدید عضویت باید

الف – برگ تقاضای عضویت کانون را تکمیل یا طبق مفاد آن تقاضانامه‌ای تنظیم و به هیئت دبیران تسلیم کند.

ب – تقاضانامه او از طرف سه نفر از اعضای کانون با عنوان معرف تأیید شده باشد.

پ – نسخه‌ای از آثار خود را در اختیار هیئت دبیران قرار دهد.

بند ۴ – هیئت دبیران تقاضانامه‌های رسیده را بررسی می‌کند. در صورت تصویب عضویت هر متقاضی، پذیرش او را به عضویت کانون، کتباً به آگاهی او و سایر اعضای کانون خواهد رسانید.

تبصره – در صورت رد تقاضا، هر گاه متقاضی یا هر یک از معرفین او بخواهند، هیئت دبیران مکلف است مراتب را همراه با ذکر علل عدم تصویب تقاضا برای اخذ تصمیم متقاضی به نشست بعدی مجمع عمومی کانون گزارش کند.

بند ۵ – تقاضای عضویت در کانون و پذیرفته شدن آن به عضویت، به منزله قبول منشور و اساسنامه کانون از سوی متقاضی عضویت و حاکی از تعهد او نسبت به رعایت موازین کانون و پرداخت حق عضویت در کانون است.

بند ۶ – مبلغ حق عضویت هر سال توسط هیئت دبیران تعیین می‌شود.

برگ درخواست عضویت