مصاحبه‌ی مهدی استعدادی شاد با رادیو همبستگی در باره‌ی اسماعیل خوئی

مصاحبه‌ی مهدی استعدادی شاد با رادیو همبستگی در باره‌ی اسماعیل خوئی

http://www.radiohambastegi.se/sounds/soundplayer-facebok.php?name=m.estedadi.shad210529khoei.mp3&title=%D8%A7%

D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%

A6%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%

D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%8C%D8%AF%

D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%

DA%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%20%D8%AC%D9%86%D8%A8%DB%

80%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%

D8%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *