سعید میرهادی شاعر آلمانی- ایرانی تبار درگذشت / کانون نویسندگان ایران « در تبعید»

سعید میرهادی شاعر آلمانی- ایرانی تبار درگذشت شاعری که در هجده سالگی به آلمان آمد و سپس به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی علیه شاه پیوست و پس از رفتن حکومت پهلوی امیدوارانه به ایران بازگشت، اما این بار با تجربه‌ای تلخ تر و آگاهانه ستیزه گر دوباره راهی آلمان شد و خود را بویژه در شعر […]

قیچی نام دیگر سانسور / کانون نویسندگان ایران

قـیچــی  «قیچی» نام دیگر سانسور است   – 1 برگرفته از: فیسبوک کانون نویسندگان ایران زیرصفحه‌ی «قیچی» خاطره‌ها و تجربه‌های نویسندگان، هنرمندان و ناشران از سانسور را ثبت می‌کند. ناظر و متحملِ خاموشِ سانسور (با نام دولتی «ممیزی») نباید بود؛ باید گفت و نوشت تا پلشتی و سرکوبگری‌اش هر چه بیشتر آشکار شود. سانسورهیچ کس را […]